تبلیغات
کل کل دختر و پسرها - ارایش

خداوند بهشت را آفرید ، نگاهی كرد و گفت : تبارك الله ، چه زیبا آفریدم... مرد را آفرید ، نظری انداخت و گفت احسنت ، چه زیبا و با وقار آفریدم..... زن را آفرید، نگاهش كرد و گفت :اشكال نداره ، آرایش می كنه خوشکل میشه :)).......

                                                                                                                                    فرمانده ارشنمایش نظرات 1 تا 30
Get Free Music at www.divine-music.info
Get Free Music at www.divine-music.info

Free Music at divine-music.info